DOMS » Klauzula RODO
×

Klauzula RODO

Klauzula Informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych stron umów zawieranych z Doms sp. z o.o.

 1. Zamawiający informuje, że – w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako Rozporządzenie) – jest administratorem danych osobowych Wykonawcy, który jest dostępny pod adresem: ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane lub poprzez wiadomość e-mail pod adresem: rodo@doms.com.pl.
 2. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane lub drogą e-mailową pod adresem: rodo@doms.com.pl.
 3. Przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którymi w zakresie wykonywania umów zawartych z Zamawiającym są:
  • art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);
  • art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
 4. Dane Wykonawcy są przez Zamawiającego przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:
  • podjęcia działań związanych z zawarciem umowy z Wykonawcą oraz wykonywania umowy zawartej z Wykonawcą (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
  • spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  • ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
  • dokonywania płatności (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
  • archiwalnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 5. Zamawiający nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 6. W swojej działalności Zamawiający korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych Wykonawcy. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy dane osobowe Wykonawcy następującym odbiorcom: operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, kancelarie prawne, firmy księgowe i audytorskie.
 7. Dane osobowe Wykonawcy nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.
 8. Zamawiający jako Administrator nie przetwarza danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 9. Dane osobowe Wykonawcy będą przez Zamawiającego przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w ust. 4 np. do zakończenia realizacji zamówienia, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
 10. Wykonawca posiada:
  • na podstawie art. 15 Rozporządzenia prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
  • na podstawie art. 16 Rozporządzenia prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy;
  • na podstawie art. 18 Rozporządzenia prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia; 
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy Rozporządzenia.
 11. Wykonawcy nie przysługuje:
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
  3. na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
 12. Zamawiający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.  

Klauzula Informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych reprezentantów stron umów zawieranych z Doms sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Doms Sp. z .o.o., ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane, zwany dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Doms Sp. z o.o.: tel. +48 799 186 893, adres e-mail: rodo@doms.com.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie powyżej.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
 5. Kategoria odnośnych danych: imię i nazwisko, nazwa instytucji, pełniona funkcja, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będzie Administrator oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Administratora lub przez niego upoważnione, a także organy posiadające prawne podstawy, umożliwiające dostęp do Państwa danych osobowych. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat lub do momentu zakończenia umowy lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
 8. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowane.

Klauzula Informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych pracowników, współpracowników i podwykonawców stron umów zawieranych z Doms sp. z o.o.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Doms Sp. z .o.o., ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane, zwany dalej Administratorem.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia
 3. Kategoria odnośnych danych: imię i nazwisko, nazwa instytucji, pełniona funkcja, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail.
 4. Otrzymaliśmy Pani/Pana dane osobowe od podmiotu, z którym zawarliśmy umowę, w związku ze wskazaniem przez podmiot, którego jest Pani/Pan reprezentantem lub który wskazał Panią/Pana jako osobę do współpracy w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy, co dotyczy w szczególności pracowników, współpracowników i podwykonawców podmiotu przekazującego dane.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będzie Administrator oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Administratora lub przez niego upoważnione, a także  organy posiadające prawne podstawy, umożliwiające dostęp do Państwa danych osobowych. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat lub do momentu zakończenia umowy lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
 7. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowane.