DOMS » Regulamin obiektu
×

Regulamin obiektu

REGULAMIN POBYTU W OBIEKCIE DOMS SP. Z O.O.


W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszym Obiekcie prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu.

§1
PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez zameldowanie w Obiekcie, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku (w przypadku usług hotelarskich) albo zaliczki (w przypadku udziału w imprezie turystycznej) lub całej należności za pobyt w Obiekcie. Integralną częścią Regulaminu są procedury obowiązujące w Obiekcie w czasie stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego, w tym Specjalna Procedura dla Klientów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce (Procedury). Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu oraz Procedur.
 2. Regulamin i Procedury obowiązują wszystkich Gości przebywających na terenie Obiektów „Hyrny” i „Sienkiewiczówka” w Zakopanem, „Willa Hyrny” w Bukowinie Tatrzańskiej, „Savoy”, „Żbik”, „Miś” w Spale oraz „Ziemowit” w Jarnołtówku. Regulamin i Procedury są dostępne do wglądu w recepcji w każdym z obiektów, a także na stronach internetowych Obiektów: www.hyrny.pl, www.sienkiewiczowka.info, www.willahyrny.pl, www.savoy.com.pl, www.osrodekziemowit.pl, www.doms.com.pl

§2
DOBA NOCLEGOWA

 1. Pokój wynajmowany jest na doby noclegowe.
 2. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu.
 3. Obiekt na specjalne życzenie może odpłatnie wydłużyć dobę noclegową – w miarę dostępności pokoi. Cena za wydłużenie pobytu będzie obliczana proporcjonalnie do ilości godzin wydłużenia doby. Ostatecznego potwierdzenia dokonuje pracownik recepcji na wniosek Gościa na dzień przed wyjazdem (przyspieszenie doby) lub w dniu wyjazdu (wydłużenie doby).
 4. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim nie zameldowanym w Obiekcie nawet jeśli nie upłynął okres wynajęcia przez niego tego pokoju

§3
REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W okresie obowiązywania stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego, przed wejściem do Obiektu, Gość jest zobowiązany poddać się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała. W przypadku stwierdzenia stanu podgorączkowego lub gorączki Gość nie zostanie wpuszczony do Obiektu i zameldowany.
 2. W przypadku odmówienia okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, pracownik recepcji może odmówić wydania klucza do pokoju.
 3. Osoby niezameldowane w Obiekcie mogą gościnnie przebywać w pokoju od godziny 11.00 do godziny 22.00 po uprzednim poinformowaniu recepcji. Możliwość przebywania w Obiekcie osób niezameldowanych jest wyłączona w okresie obowiązywania stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego.
 4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu spółki DOMS lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników spółki DOMS lub innych osobach przebywających w Obiekcie.
 5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w Obiekcie w trakcie trwania doby, opłata za pobyt nie jest zwracana.
 6. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, e-mailowo lub przez stronę internetową Obiektów: www.hyrny.pl, www.sienkiewiczowka.info, www.willahyrny.pl, www.savoy.com.pl, www.osrodekziemowit.pl oraz strony z rezerwacją on-line, z którymi DOMS Sp. z o.o. ma podpisaną umowę o współpracy.
 7. Osoba rezerwująca jest zobowiązana podać numer kontaktowy osoby, na którą rezerwowany jest pokój oraz adres e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie rezerwacji. Osoba rezerwująca ma obowiązek odpowiedzieć na powyższą wiadomość.
 8. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Obiekt rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku (w przypadku usług hotelarskich) w wysokości 30% albo zaliczki (w przypadku udziału w imprezie turystycznej) w wysokości 50% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu.
 9. Zadatek lub zaliczka, o których mowa w §3 ust. 8 winny być wpłacone na konto Obiektu w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej.
 10. Zaliczka rezerwacyjna w przypadku udziału w imprezie turystycznej w wysokości 50% ceny lub zadatek w przypadku usług noclegu w wysokości 30% ceny powinny zostać wpłacone na rachunek bankowy Obiektu w terminie 30 dni przed rozpoczęciem świadczenia usług, nie później jednak niż 7 dni od dnia złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 11.
 11. Zapłata całej ceny powinna nastąpić nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usług.
 12. W przypadku niedokonania wpłat w terminach i na zasadach określonych w §3 ust. 10 i 11 Obiekt jest zobowiązany do świadczenia usług na rzecz Gościa jedynie w opłaconym zakresie, a Gościowi nie przysługują wobec Obiektu roszczenie o wykonanie nieopłaconych usług.
 13. W przypadku wykupienia usług bez wcześniejszej rezerwacji (po upływie terminów określonych w §3 ust. 10 i 11), Gość jest zobowiązany zapłacić pełną cenę usługi w chwili jej zakupu, nie później niż przed rozpoczęciem świadczenia usług.
 14. Za datę dokonania zaliczki lub zadatku uznaje się datę uznania rachunku bankowego:
  DOMS sp. z o.o.
  ul. Piłsudskiego 20
  34-500 Zakopane
  rachunek bankowy: PKO BP S.A.
  nr 85 1020 3466 0000 9102 0139 8189 – dotyczy obiektów „Hyrny”, „Sienkiewiczówka”, „Willa Hyrny”
  nr 49 1020 3466 0000 9102 0144 3845 – dotyczy obiektów „Savoy”, „Żbik”, „Miś”,
  nr 80 1020 3466 0000 9302 0144 3480 – dotyczy obiektu „Ziemowit”
 15. Zadatek nie podlega zwrotowi.

§4
USŁUGI

 1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do recepcji.
 3. Obiekt ma obowiązek zapewnić Gościom:
  a. warunki do pełnego wypoczynku,
  b. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  c. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Obiekcie,
  d. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń zgłoszonych przez Gościa podczas jego nieobecności, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie. Ze względu na dbałość o środowisko naturalne, sprzątanie pokoju i wymiana ręczników będzie dokonywana raz na trzy dni (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest dodatkowe sprzątnięcie pokoju na wniosek Gościa zgłoszone w recepcji). Pojemniki na odpady komunalne będą opróżniane codziennie. Pościel wymieniana jest raz na siedem dni.
  e. śniadanie serwowane jest w formie bufetu szwedzkiego. Śniadania wydawane są w godzinach 7:30-9:30 (cena pobytu Gościa obejmuje wyłącznie nocleg ze śniadaniem),
  f. pozostałe posiłki, w przypadku ich wykupienia podlegają dodatkowej opłacie. Posiłki serwowane są w godz. 13:00-15:00 (obiad), 16:00-17:30 (obiadokolacja), 18:00-19:00 (kolacja).
  g. osoby niezameldowane w Obiekcie mają możliwości wykupienia posiłków w recepcji Obiektu (w takim przypadku konieczne jest okazanie dowodu wpłaty w jadalni Obiektu).
 4. Gościom świadczy się nieodpłatnie następujące usługi:
  a. udzielanie informacji związanych z pobytem,
  b. budzenie o wyznaczonej przez Gościa godzinie,
  c. udostępnianie żelazka i deski do prasowania w specjalnie wyznaczonej strefie,
  d. możliwość przechowania pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Obiekcie w sejfie,
  e. przechowanie bagażu Gościa po wymeldowaniu w wyznaczonym w Obiekcie pomieszczeniu, nie dłużej niż do godz. 18:00 w dniu wymeldowania, za wyjątkiem rzeczy wartościowych (za pozostawiony bagaż Obiekt nie ponosi odpowiedzialności),
  f. korzystanie z basenu (w przypadku obiektów posiadających basen) w godzinach od 13:00 do 20:00 z wyjątkiem poniedziałków,
  g. zamawianie taksówki.

§5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 13. roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania małoletnich dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa za wyrządzone szkody.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do poleceń pracowników Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe dodatkowe usługi, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używaniu w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoi.
 5. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 6. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien pozostawić klucz w recepcji.

§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

 1. Obiekt nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie rzeczy nie stanowiących rzeczy wniesionych w rozumieniu art. 846 § 2 Kodeksu cywilnego. Za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych Obiekt odpowiada na zasadach określonych w art. 846 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. W okresie obowiązywania stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą być poniesione przez Gości na skutek stosowania Procedur, w granicach określonych przepisami prawa i wytycznymi organów administracji publicznej.

§7
ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez opuszczającego Obiekt Gościa, na wniosek Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Obiekt przechowa pozostawione przedmioty przez okres jednego miesiąca. Po upływie tego okresu przedmioty zostaną zutylizowane.

§8
CISZA NOCNA

 1. W Obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00 rano (z wyłączeniem imprez okolicznościowych organizowanych jako usługa świadczona przez Obiekt). Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę.

§9
REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania pisemnych reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie.

§10
POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Możliwość i zasady pobytu zwierząt w Obiekcie, w tym odpłatność z tego tytułu, należy każdorazowo ustalić z Obiektem przed dokonaniem rezerwacji.
 2. W Obiekcie i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
 3. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 4. Zakazuje się prowadzenia na terenie Obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 5. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.
 6. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu należącym do DOMS Sp. z o.o. czy też Gości lub szkodę innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Obiektu.
 7. Obiekty DOMS Sp. z o.o. są ubezpieczone w zakresie odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków.
 8. Na terenie Obiektu wprowadza się całodobowy monitoring wizyjny z wykorzystaniem kamer przemysłowych, obejmujący obszar ogólnodostępny (dalej „Monitoring”). Nagrania z Monitoringu nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem organów ścigania i sądów powszechnych.
 9. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz poruszania się w butach narciarskich i snowboardowych. Sprzęt sportowy (narty, deski snowboardowe, rowery itp.) Gość zobowiązany jest przechowywać w pomieszczeniu do tego przeznaczonym.

§11
POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. DOMS sp. z o.o. („Spółka”) informuje, że – w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) – jest administratorem danych osobowych Gości, który jest dostępny pod adresem: ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane lub poprzez wiadomość e-mail pod adresem: rodo@doms.com.pl.
 2. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane lub drogą e-mailową pod adresem: rodo@doms.com.pl.
 3. Przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którymi w zakresie korzystania z usług Spółki są:
  a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której Gość jest stroną (np. umowy świadczenia usług);
  b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);
  c. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji produktów oferowanych przez Spółkę (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń).
 4. Dane Gości są przez Spółkę przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:
  a. sprzedaży usług (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b. spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  c. dokonania rezerwacji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  d. odwołania rezerwacji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  e. wykonania bezpłatnej usługi komunikacji w zakresie obsługi klienta, jeżeli wyrazisz dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  f. ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  g. marketingowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  h. dokonywania płatności (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  i. analitycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  j. statystycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  k. archiwalnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 5. Spółka nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 6. W swojej działalności Spółka korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych Gości. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy dane osobowe Gości następującym odbiorcom: operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatności, operatorzy systemów sms i e-mail marketingu, operatorzy płatności, kancelarie prawne, firmy księgowe i audytorskie.
 7. Dane osobowe Gości nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.
 8. Spółka jako Administrator nie przetwarza danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 9. Spółka w związku z prowadzonymi turnusami rehabilitacyjnymi przetwarza dane szczególnej kategorii w zakresie zdrowia. Do szczególnych kategorii danych należą: dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
 10. Poniżej wskazujemy w jakim celu przetwarzamy dane osobowe szczególnej kategorii Gościa – uczestnika usług rehabilitacyjnych oraz na jakiej podstawie prawnej:
 11. w celu realizacji umowy świadczenia usług rehabilitacyjnych, tj. w celu świadczenia usług medycznych – w oparciu o umowę jako podstawę prawną (art. 6 art. ust. 1 lit. b RODO);
 12. w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej – w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów rehabilitacji, profilaktyki zdrowotnej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego (art. 9 ust. 2 lit. h RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 13. w celu realizacji praw Gościa jako pacjenta, w tym w szczególności prawa do upoważnienia osoby trzeciej do odbioru dokumentacji medycznej oraz / lub do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, obsługi pacjenta, dochodzenia praw i obrony – o obowiązek prawny ciążący na Spółce (art. 9 ust. 2 lit. h RODO, art. 6 art. ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).
 14. Dane osobowe Gości będą przez Spółkę przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w ust. 4 np. do zakończenia świadczenia usług, zakończenia realizacji zamówienia, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Dane szczególnej kategorii Gościa – uczestnika usług rehabilitacyjnych przetwarzane będą przez czas wykonania umowy na świadczenie usług rehabilitacji, a dane osobowe wskazane w dokumentacji medycznej będą przetwarzane przez okres 20 lat.
 15. Gość posiada:
  a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Gościa;
  b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Gościa;
  c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Gość uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Gościa narusza przepisy RODO.
 16. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 16 i 17, Gościowi nie przysługuje:
  a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 17. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Gościa zgody ma on prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 18. Z praw wskazanych w ust.12, 16 i 17 można skorzystać w szczególności poprzez:
  a. kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@doms.com.pl
  b. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane.
 19. W przypadku gdy Spółka przetwarza dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora (np. w celach marketingowych) Gościom przysługuje również prawo do: usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych.
 20. W przypadku gdy Spółka przetwarza dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora (np. w celach marketingowych) nie będzie ich dłużej przetwarzać dla wskazanych celów, jeżeli Gość wniesie sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Gość ma prawo w dowolnym momencie wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Gościa danych osobowych gdy: (1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której znalazł się Gość lub (2) dane osobowe Gościa przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Gość może wnieść sprzeciw pisząc na adres e-mail odpowiednio: rezerwacja@doms.pl, rezerwacja.jarnoltowek@doms.com.pl, spala@doms.com.pl
 21. Więcej informacji na temat sposobu realizacji praw Gościa, określonych w niniejszym paragrafie, Gość może uzyskać kontaktując się ze Spółką lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sposób określony w ust. 2.
 22. Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  Dziękujemy za stosowanie się do zasad określonych niniejszym regulaminem, mających na celu komfort pobytu i bezpieczeństwo naszych Gości.

Zarząd DOMS Sp. z o.o.